امام خمینی احیا کنندہ یکی از اندیشه ھای بلند اسلامی تحت عنوان ولایت فقیه است که به عنوان دکترین سیاسی آن حضرت شناخته می شود
شیخ ماهیگیر گفت: امام خمینی ھم چنین احیا کنندہ یکی از اندیشه ھای بلند اسلامی تحت عنوان ولایت فقیه است کہ به عنوان دکترین سیاسی آن حضرت شناخته می شود و ریشه در احکام الھی دارد که در دورہ ھای مختلف تاریخی مورد توجه فقھا و مجتھدین مذاھب اسلامی قرار گرفته و در واقع ھمان ولایت رسول اللہ (ص) است۔

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از هرمزگان، شیخ علی ماهیگیر، خظیب جمعه مسجد جامع اهل سنت سیریک در گفت و گو با خبر نگار این پایگاه اظهار داشت: امام خمینی (رہ) رھبر بزرگ ترین نھضت جھان اسلام در دوران اخیر است کہ بر پایه استقلال طلبی وعدالت جویی ملت شریف ایران استوار بود.

وی تصریح کرد:  ملت ایران تجربه ھای تلخ گذشته چون نھضت مشروطه، نھضت تنباکو، نھضت جنگل و ملی شدن نفت و ھزاران حادثه بزرگ سیاسی اجتماعی را در کنار خود داشت.

شیخ ماهیگیر اذعان کرد: ملت ایران با رھبری ھای بی نظیر امام راحل از نیمه خرداد ۱۳۴۲ وارد مرحلہ جدیدی شد و در زمستان ۵۷ به ثمر نشست و جھان دوقطبی آن روز را کہ در یک ھمزیستی مسالمت آمیز نیم قرن در خلأ یک دولت مقتدر اسلامی بہ سر می برد، در شوک و متعاقب آن موقف مقابله قرار داد و بحمدللہ به یاری خداوند و حضور پرشور ملت و رھبری امامین انقلاب راہ خود را جھت دفاع از منافع ملت رشید ایران و امت بزرگ اسلامی و ملت ھای مظلوم جھان ادامه می دھد۔

 

وی افزود: امام خمینی(ره) ھم چنین احیا کنندہ یکی از اندیشه ھای بلند اسلامی تحت عنوان ولایت فقیه است کہ به عنوان دکترین سیاسی آن حضرت شناخته می شود و ریشه در احکام الھی دارد که در دورہ ھای مختلف تاریخی مورد توجه فقھا و مجتھدین مذاھب اسلامی قرار گرفته و در واقع ھمان ولایت رسول اللہ (ص) است۔

شیخ ماهیگیرتاکید کرد: این اجتھاد بزرگ امام خمینی (رہ) درراستای رسالت بزرگ بشریت و انبیاء بزرگ الھی و دین مبین اسلام قرار دارد که بسیاری از چالش ھای کشورھای اسلامی در طول تاریخ از نداشتن ساختار سیاسی مستقل و برخاسته از آرای عمومی و بر گرفته از تعالیم رھایبخش اسلام بودہ است.

فهرست