یادداشت از محمد هادیفر
رویکرد اقتصاد دانش بنیان تحولی عظیم در فرهنگ تولید و توسعه متوازن ایجاد می کند
رویکرد اقتصاد دانش بنیان می‌تواند تحولی عظیم در فرهنگ تولید و توسعه متوازن و همه جانبه ایجاد نماید فرهنگی که حلقه مفقوده اقتصاد فعلی کشور است

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت از کردستان، به نظر می رسد محتوای شعار سال جاری تفاوت ماهوی با سال‌های گذشته داشته باشد که عمده ترین این تفاوت می‌تواند نگاه تخصصی و علمی به رویکرد اقتصادی سال کشور باشد از منظر روش شناسی معمولا روش را  تابع ماهیت می دانند حال که ماهیت منشور اقتصادی سال دچار تحول شده به طریق اولی روش نیز می باست تابع این تحول گشته و در بستر اجرا متحول گردد.

در تفسیر علم بنیانی می‌توان گفت هر پدیده ای که بر اساس فرآیندهای علمی شکل گرفته باشد باعث می‌گردد که عالمیت و عاملیت بعنوان دو بال مکمل تحقق یک پدیده در بستر اجرا قرار بگیرد. همانگونه که از متن منشور اجرایی سال استنباط می‌گردد، دانش بنیان بودن هم در تولید و هم در نگاه باید تحقق یابد تا تحول بنیادین در اقتصاد شکل بگیرد.

تولید مبتنی بر عنصر دانش بنیان، مستلزم مدیریت دانش آموخته مرتبط و متخصص فن در کنار دیگر مقوله ها از جمله عدالت و تعهد می باشد. بنظر می رسد شعار سال پالایش ساختاری  شعار سال های گذشته و آرایش ماهیت شعار ۱۴۰۱ با هدف کاربردی صورت گرفته و با این رویکرد باید گفت توصیه های سال از قالب شعار خارج و به “منشور مدیریتی سال” تبدیل گشته است.

با علم به افزایش شاخصه های سطح و عمق تولید علم درکشور و نیز وفور دانش آموختگان جوان و ایجاد حس خود باوری در بین اقشار مختلف فعال جامعه ضرورت تحول درنظام سنتی مدیریت در حوزه اقتصاد و تولید منجر به اشتغال، یک امر بدیهی به نظر می‌رسد.

نگاه فناورانه به تولید از اصلی ترین محورها و استوانه منشور مدیریتی توسعه کشور در سال جاری می باشد  که می‌توان آن را در دو بخش تحلیل نمود اول دانش بنیان شدن پدیده تولید  در همه زمینه ها و دوم  نگاه عالمانه و پیشران در امر  تولید که هر دو لازم و ملزوم و مکمل هم می‌باشند.

رویکرد اقتصاد دانش بنیان می‌تواند تحولی عظیم در فرهنگ تولید و توسعه متوازن و همه جانبه ایجاد نماید فرهنگی که حلقه مفقوده اقتصاد فعلی کشور است اقتصادی که مبتنی بر دانش و مدیریت تخصصی و امید آفرین باشد، لزوما می بایست در بدنه ارکان کلی اقتصاد خرد و کلان کشور جای گیرد تا به به اشتغال پایدار منتهی شود همچنین بمنظور تحول بنیادین در اقتصاد و تولید شایسته است مدیریت دانش بنیانی همانند ترازو در معیار و مقیاس بر همه ارکان تولید قرار گیرد تا اینکه به پایداری در پیشرفت دست یافته شود.

یکی از ملزومات کاربردی شرکت‌های دانش بنیان، پیوستگی آنان با کلیه نیازمندی های توسعه کشور می باشد. این رویکرد یکی از مصادیق دانش بنیانی می باشد که ظرف و مظروف از جنس هم بوده و سبب می‌گردد قطار علمی توسعه بر ریل اصلی خود حرکت کند این قطار ضرورتا می بایست با نظریه دانش بنیانی و به دست دانش آموخته مرتبط حرکت کند  در بسیاری موارد که کندی یا انحراف در توسعه دیده می‌شود قطعا مدیریت آن با دانش موضوع یا بیگانه و یا کم اطلاع است اتفاقی که متاسفانه در بسیاری موضوعات دیده می‌شود ناهمگونی مدیریت با موضوع فعالیت دقیقا از مصادیق بارز موانع اصلی رویکرد تولید دانش بنیانی به اقتصاد و توسعه میباشد.

در منشور مدیریتی سال اشاره به مصادیقی از جمله کشاورزی و دامداری شده است که مناطق غرب کشور، خاصه کردستان با وجود ظرفیت‌ های نهفته فراوان،  عنصر اقتصاد دانش بنیان چندان در آن دخالتی ندارد. مناطقی که نتوانسته استفاده بهینه از آب و خاک و شرایط اقلیمی داشته باشد استانی که قابلیت تامین  پروتئین چندین استان را دارد مع الاسف خود وارد کننده مواد پروتئینی از دیگر استان‌های همجوار می باشد استانی که بر اثر فقدان دانش مرتبط با ظرفیت‌های موجود هرگز نتوانسته در مسیر توسعه خصوصا ظرفیت‌ تجارت خارجی قرار گیرد. بعضا فهم درستی از توسعه ندارند در حالی که توسعه از مقوله عمل و اقدام و جوهره علمی مولد میباشد و تنها راه قرار گرفتن در مسیر توسعه واقعی عمل به منشور مدیریتی تولید دانش بنیانی که منجر به اشتغال و نشاط و سرزندگی جامعه گردد.

 

 

فهرست