شناسه خبر: 378

لینک کوتاه صفحه

https://dmsonnat.ir/?p=378

مصوبات شورا
آیین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان اهل سنت برای سطوح سه و چهار
آیین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان اهل سنت برای سطح سه (فوق لیسانس) و سطح چهار (دکتری) در جلسه چهارم ( هیجدهم اسفندماه ۱۳۸۷) شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت با حضور علمای اهل سنت،تصویب شد. متن کامل این آیین نامه بشرح زیر است: آیین نامه ارزشیابی صلاحیت علمی خبرگان اهل سنت سطح سه (فوق لیسانس) و سطح چهار (دکتری) مقدمه: در اجرای بند ۵ ماده ۵ اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور مصوب جلسه ۶۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آیین نامه ذیل بمنظور تأمین کادر آموزشی ، ارتقاء کیفی مدارس و ارزشیابی سطح علمی فضلا و علماء مدارس علوم دینی که به عنوان صاحب نظر شهرت داشته و یا صاحب تألیفات و یا سوابق تدریس می باشند ، تدوین می گردد. ماده یک : شرایط عمومی ۱- داشتن پرونده آموزشی در دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت . ۲- سابقه تدریس تمام وقت و یا پاره وقت در مدرسه علوم دینی . ۳- اشتغال به یکی از فعالیتهایی که در حوزه رسالت طلاب علوم دینی می باشد با تایید دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت . ۴- احراز و تایید صلاحیتهای عمومی متقاضی توسط دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت . ماده دو : شرایط اختصاصی مدارک سطح ۳ و ۴ ۱- گواهی اشتغال به تدریس در یکی از تخصصهای فقه ، اصول فقه ، قواعد فقه ، علوم حدیث ، علوم قرآن ، عقیده و کلام اسلامی حداقل ۷ سال در سطح کارشناسی برای ارزیابی در سطح ۳ و حداقل ۱۰ سال در سطح کارشناسی ارشد برای ارزیابی در سطح ۴ با تایید دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت و یا ارائه دو اثر کارشناسی ارشد برای ارزیابی در سطح ۴ با تایید دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت و یا ارائه دو اثر علمی و پژوهشی معتبر. ۲- شرکت در دوره آموزش تکمیلی . ۳- موفقیت در آزمون جامع. تبصره: متقاضیان سطح ۳ و ۴ قبل از شرکت در آزمون جامع بایستی در مصاحبه علمی حضوری شرکت نمایند. قبولی در این مصاحبه شرط شرکت در امتحانات می باشد. ماده سه : شرایط ارزیابی تحصیلی سطح ۳ و ۴ متقاضیان ارزشیابی سطح سه (فوق لیسانس) و سطح چهار (دکتری) در صورت داشتن شرایط مذکور در ماده دو موضوعی را برای تدوین پایان نامه و رساله به معاونت آموزشی و پژوهشی دبیرخانه شورای برنامه ریزی ارائه می نمایند و زیر نظر استاد راهنما از رساله خود دفاع و در صورت موفقیت گواهی دارای ارزش استخدامی دریافت خواهند کرد . تبصره: چنانچه پذیرفته شدگان آزمون کتبی سطوح ۳ و ۴ نتوانند از عهده تدوین رساله مورد نظر برآیند ، در آزمون سطح مورد تقاضا مردود اعلام می گردند و شرکت مجدد در آزمون سطح ۳ و ۴ برای این دسته از افراد منوط به موفقیت مجدد در آزمون کتبی می باشد . ماده چهار: ارزیابی دارندگان مدارک تحصیلی صادره از خارج از کشور پس از تشکیل پرونده کامل آموزشی همراه با ارائه تاییدیه نمایندگی سیاسی ج.ا.ا در دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت از طریق دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت صورت خواهد پذیرفت. ماده پنج: تعیین مواد و چگونگی تهیه سؤالات آزمونهای جامع و شفاهی ، تعریف دوره آموزش تکمیلی تدوین ضوابط و مقررات درجه بندی رساله ها ، به پیشنهاد دبیرخانه و تصویب گروه های علمی شورای برنامه ریزی می باشد. ماده شش: معاونت آموزشی دبیرخانه مسئولیت تهیه کلیه دستورالعملهای اجرایی این آئین نامه را عهده دار خواهد بود. ماده هفت: این آیین نامه در ……. ۷ ……. ماده و …. ۲٫٫٫٫٫٫ تبصره در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۷ به تصویب شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت رسید
آیین نامه ارزشیابی وصدورمدارک تحصیلی طلاب علوم دینی اهل سنت سطح
در جلسه چهارم ( هیجدهم اسفندماه ۱۳۸۷)شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت باحضور علمای اهل سنت،آیین نامه ارزشیابی و صدور مدارک تحصیلی طلاب علوم دینی اهل سنت برای سطح یک (فوق دیپلم) و سطح دو (لیسانس) تصویب شد. متن کامل این آیین نامه به شرح زیر است : آیین نامه ارزشیابی و صدور مدارک تحصیلی طلاب علوم دینی اهل سنت سطح یک (فوق دیپلم) و سطح دو (لیسانس) مقدمه: در اجرای بندهای ۲ و ۵ ماده ۵ اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور مصوب جلسه ۶۱۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی ، آیین نامه ذیل بمنظور تأمین ارزشیابی و صدور مدارک تحصیلی و علمی طلاب اهل سنت که تا قبل از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و تا پایان سال تحصیلی ۸۸ – ۸۷ جذب و یا دانش آموخته مدارس علوم دینی گردیده اند ، تدوین می گردد. ماده یک : اهداف ۱- تسهیل در شناسایی و جذب دانش آموختگان مدارس علوم دینی . ۲- فراهم سازی حضور شایسته دانش آموختگان مدارس علوم دینی در عرصه های مختلف پژوهشی ، آموزشی ، مدیریتی و ایجاد فرصتهای شغلی مناسب. ۳- افزایش نشاط و انگیزه تحصیلی و تعیین دقیق سطح علمی طلاب متناسب با رفع نیازهای دینی و فرهنگی جامعه. ماده دو : شرایط صدور مدرک تحصیلی الف) شرایط عمومی ۱- تشکیل پرونده آموزشی مبنی بر اشتغال به تحصیل تمام وقت و یا پاره وقت متقاضی در مدرسه علوم دینی در دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت . ۲- احراز و تایید صلاحیتهای عمومی متقاضی توسط دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت . ب) شرایط اختصاصی ۱- کسب حداقل معدل کل ۱۴ برای شرکت در آزمون سطح یک ، و سطح دو. ۲- شرکت در دوره آموزش تکمیلی مطابق برنامه مصوب شورای برنامه ریزی و متناسب با سطح مورد تقاضا. ۳- موفقیت در آزمون جامع که بصورت سراسری توسط دبیرخانه شورای برنامه ریزی برای هر یک از سطوح برگزار می گردد. تبصره: به افرادی که فاقد حداقل معدل آموزشی می باشند مهلت داده می شود حداکثر در ۲ نوبت در امتحانات جبرانی برای کسب حداقل معدل شرکت نمایند و در صورت احراز شرایط می توانند برای مدرک مورد تقاضا اقدام نمایند . ماده سه : ارزیابی دارندگان مدارک تحصیلی صادره از خارج از کشور پس از تشکیل پرونده کامل آموزشی همراه با ارئه تاییدیه نمایندگی سیاسی ج.ا.ا در دفاتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت از طریق دبیرخانه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت صورت خواهد پذیرفت. ماده چهار: تعیین مواد و چگونگی تهیه سؤالات آزمونهای جامع و شفاهی ، تعریف دوره آموزش تکمیلی با پیشنهاد دبیرخانه و تصویب گروههای علمی شورای برنامه ریزی می باشد . ماده پنج: معاونت آموزشی دبیرخانه مسئولیت تهیه کلیه دستورالعملهای اجرایی این آئین نامه را عهده دار خواهد بود. ماده شش : داوطلبانی که پس از مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و از سال تحصیلی ۸۹- ۸۸ جذب مدارس علوم دینی می شوند ، مطابق نظام آموزشی مصوب شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت دانش آموخته و مدرک دریافت خواهند نمود. ماده هفت: این آیین نامه در …… ۷ ….. ماده و ….. ۱٫٫٫٫٫ تبصره در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۷ به تصویب شورای برنامه ریزی مدارس دینی اهل سنت رسید
اساسنامه دوماهنامه علمی و پژوهشی
مصوبات پنجمین نشست شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت – ۶/ ۵/ ۱۳۸۸ : گسترش ابعاد حضور اهل‌سنت در فرآیندهای جامعه و به دنبال آن افزایش مدارس دینی با مستوا و رویکردهای متفاوت و لزوم توجه به ایجاد وحدت رویه در آموزش‌های دینی، انتشار نشریه‌ای را ایجاب می‌نمود که هم نسبت به خلاءهای موجود در فضای برنامه‌ریزی مدارس دینی حساس باشد و هم نسبت به انتشار آخرین یافته‌های پژوهشی اقدام نماید. ضرورت این مهم پس از تشکیل شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت بیشتر نمایان شد. به این منظور ایجاد دوماهنامه‌ای به نام «…» در دستور اقدام قرارگرفت که به موجب مفاد این اساسنامه تأسیس و اداره می‌شود، تا مجله‌ای وزین و حرفه‌ای با گرایش و تخصصی ویژه برای جریان یافته‌های موجود در عرصه آموزش علوم اسلامی به مدارس دینی اهل‌سنت پا به عرصه نهد و گسست‌های موجود را جبران کند: نام: ماده ۱ – نام نشریه، دوماهنامه پژوهشی – فرهنگی «…» است که در این اساسنامه به اختصار «نشریه» خوانده می‌شود. ماهیت: ماده ۲ – نشریه؛ واحد مستقلی زیر نظر دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی و دارای ماهیتی پژوهشی – ترویجی است که به زبان فارسی و بصورت دوماهنامه در زمینه‌های فرهنگی – پژوهشی و اطلاع‌رسانی در حوزه مسایل مربوط به مدارس دینی اهل‌سنت انتشار می‌یابد. گستره انتشار: ماده ۳ – نشریه در محدوده استان‌های قم، تهران و استان‌های قومی توزیع می‌شود. اهداف: ماده ۴ – اهداف نشریه عبارتند از: الف) الگوسازی صحیح و متناسب با نیازهای جمهوری اسلامی در اداره مدارس دینی اهل‌سنت؛ ب) نشر یافته‌ها و پژوهش‌ها در زمینه برنامه‌ریزی آموزشی – تربیتی و پژوهشی؛ ج) فراهم آوردن زمینه تبادل نظر بین حوزه‌های علمی شیعی و مدارس دینی اهل‌سنت در مسایل آموزشی – تربیتی و پژوهشی؛ د) اشاعه و گسترش فرهنگ تقریب و تقویت انسجام اسلامی و وحدت ملی. محورهای فعالیت: ماده ۵ – نشریه در محورهای ذیل فعالیت خواهد نمود: الف) سفارش پژوهش در زمینه تحلیل و نقد متون و برنامه‌های آموزشی – تربیتی؛ ب) انجام مقایسه تطبیقی پیرامون برنامه‌ها و اهداف آموزشی مدارس دینی؛ ج) معرفی شایسته شخصیت‌های علمی – تقریبی داخل و خارج از کشور و انجام مصاحبه‌های علمی با آنان؛ د) بررسی تاریخی سیر تحول مدارس دینی اهل‌سنت؛ ه) ارایه گزارش‌های علمی از مدارس دینی اهل‌سنت در سایر نقاط دنیا؛ و) تحلیل و نقد مقالات منتشره مرتبط در سایر نشریات و یا سایت‌ها؛ ز) معرفی کتاب، نشریات و نرم‌افزارهای مطرح در حوزه علوم اسلامی ‌و انسانی؛ ح) معرفی مدارس و مؤسسات فرهنگی الگو و ارایه نتایج سمینارها و نشست‌های مرتبط؛ ط) اطلاع‌رسانی به‌هنگام‌ و صحیح از فعالیت‌های شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت، دبیرخانه آن و دفاتر منطقه‌ای؛ ی) ارایه تحلیل از سابقه و تاریخ مدارس دینی در کشورهای مختلف. مخاطبان: ماده ۶ – مخاطبان نشریه عبارتند از: الف) طلاب و دانشجویان اهل‌سنت؛ ب) اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه مناطق قومی؛ ج) مدیران و کارشناسان نهادهای نمایندگی ولی‌فقیه در مناطق قومی؛ د) ائمه جمعه شیعه و اهل‌سنت مناطق قومی؛ ه) اساتید و دانشجویان مؤسسات آموزش عالی مرتبط با آموزش‌های مذاهب اسلامی. ماده ۷ – مقالات و اخبار نشریه به یکی از طرق ذیل تأمین می‌شود: الف) سفارش مقاله توسط سردبیر یا یکی از اعضای شورای سردبیری به کارشناسان دارای مرتبه علمی‌لازم؛ ب) مقالاتی که رأساً توسط محققان و کارشناسان تهیه و به دفتر نشریه ارسال می‌شود؛ ج) مقالاتی که از طرح‌های پژوهشی و یا سایر مطالعات استخراج شده و با ذکر منبع در نشریه درج می‌شود؛ د) اخبار و اطلاعات مرتبطی که توسط هر یک از معاونان دبیرخانه و مسؤولان دفاتر منطقه‌ای به صورت رسمی‌برای درج در نشریه تأیید می‌شود. ماده ۸ – صاحب امتیاز نشریه، دبیر شورای برنامه‌ریزی است و وظایف زیر را بر عهده دارد: الف) تعیین سیاست‌های کلی؛ ب) نظارت کلان بر امور نشریه؛ ج) تصویب آیین‌نامه‌های مالی و اداری؛ د) تفسیر و اصلاح اساسنامه؛ ه) حکم به انحلال نشریه و تعیین هیأت تسویه. ارکان: ماده ۹ – ارکان نشریه عبارتند از: ۱- مدیر مسئول؛ ۲- سردبیر؛ ۳- شورای سردبیری. مدیر مسئول: ماده ۱۰ – مدیر مسئول نشریه از بین افراد آشنا به فعالیت‌های مطبوعاتی توسط صاحب‌امتیاز برای مدت ۲ سال منصوب می‌شود و انتصاب مجدد وی بلامانع است. ماده ۱۱ – وظایف مدیر مسئول عبارت است از: الف) اداره امور نشریه طبق سیاست‌های کلی ابلاغی؛ ب) حسن اجرای مفاد اساسنامه نشریه؛ ج) ریاست شورای سردبیری نشریه؛ د) تأیید نهایی نشریه جهت چاپ و توزیع؛ ه) تأمین نیروی انسانی و منابع مالی لازم برای انتشار نشریه؛ و) انتصاب دبیران بخش‌های محتوایی نشریه؛ ز) تصویب آیین‌نامه داخلی شورای سردبیری؛ ح) پیشنهاد آیین‌نامه پرداخت حق‌الزحمه تدوین مقالات. سردبیر: ماده ۱۲ – سردبیر نشریه از بین افراد دارای حداقل ۳ سال فعالیت مطبوعاتی با پیشنهاد مدیر مسئول و با حکم صاحب امتیاز منصوب می‌شود. ماده ۱۳ – وظایف سردبیر به شرح ذیل است: الف) اداره امور تحریریه نشریه و آماده‌سازی نشریه برای چاپ؛ ب) اداره جلسات شورای سردبیری؛ ج) پیش‌بینی بودجه سالانه نشریه و پیشنهاد به مدیر مسئول؛ د) اجرای مصوبات شورای سردبیری پس از تأیید مدیر مسئول؛ و) ارایه گزارش عملکرد سالانه شورای سردبیری و مجله به مدیر مسئول؛ ز) انتصاب مسئولان اجرایی نشریه. شورای سردبیری: ماده ۱۴ – شورای سردبیری متشکل از سردبیر و دبیران هریک از بخش‌های محتوایی نشریه است که حداقل پیش از هر دوره انتشار دو جلسه برگزار خواهند نمود. ماده ۱۵ – وظایف شورای سردبیری عبارت است از: الف) داوری پیرامون مقالات دریافتی؛ ب) تدوین شاخص‌های پذیرش مقالات و درج اخبار؛ ج) نظارت بر فعالیت بخش‌های مرتبط سایت نشریه؛ د) تصویب صفحه‌آرایی نشریه برای هر دوره انتشار؛ ه) پیشنهاد تعطیلی و یا انحلال نشریه. ماده ۱۶ – نشریه دارای مهر و نشان اختصاصی است و کلیه اسناد تعهدآور نشریه با امضای مدیر مسئول و مهر نشریه معتبر می‌باشد. ماده ۱۷ – نشریه حداکثر دارای ۵ بخش محتوایی خواهد بود که مسئول هر بخش به عنوان دبیر، مسئولیت تهیه مطالب مربوط را بر عهده خواهدداشت. تبصره: محتوای نشریه به غیر از پیش‌شماره‌ها حداقل برای یک شماره بعد باید آماده باشد. منابع مالی: ماده ۱۸ – منابع مالی نشریه عبارت است از: الف) بودجه و کمک اختصاص یافته توسط دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی؛ ب) وجوه حاصل از فروش نشریه؛ ج) حق اشتراک پرداختی توسط مشترکان نشریه؛ د) کمک‌های دریافتی از شخصیت‌ها و روحانیون؛ ه) وجوه حاصل از درج آگهی‌ها. ماده ۱۹ – کلیه اموال منقول و غیر منقول و دارایی‌های نشریه جزئی از بیت‌المال بوده و پس از انحلال و تعیین تکلیف در اختیار صاحب امتیاز قرار می‌گیرد تا بر اساس تصویب شورای برنامه‌ریزی مدارس دینی اهل‌سنت نسبت به آن عمل‌کند. انحلال: ماده ۲۰ – در صورت انحلال نشریه، هیأت تسویه‌ای مرکب از مدیرمسئول و دو تن به نمایندگی از صاحب امتیاز مسئولیت تعیین تکلیف اموال و حقوق و امتیازات مادی و معنوی نشریه را بر عهده خواهندداشت. ماده ۲۱ – این اساسنامه در ۲۱ ماده و ۱ تبصره و در تاریخ ۶/۵/۸۸ به تصویب شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت رسید
دستور العمل اجرایی تأسیس مدارس علوم دینی اهل سنت
مصوبات پنجمین نشست شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت – ۶/ ۵/ ۱۳۸۸ در اجرای بند ۴ از ماده ۵ اساسنامه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت کشور و نیز آئین نامه تأسیس و تطبیق مدارس اهل سنت مصوبه یازدهمین جلسه شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت ، چگونگی صدور مجوز تأسیس مدرسه علوم دینی از این پس بر اساس این دستور العمل صورت می پذیرد . بخش اول – مراحل تأسیس ماده یک : شرایط صدور موافقت اصولی ۱/۱ – احراز ضرورت تأسیس بر اساس سیاستهای شورای نمایندگان ولی فقیه در امور اهل سنت و برخی از شاخصها و ملاکها مانند : میزان جمعیت و وجود داوطلب کافی ، دایر نبودن و یا کافی نبودن مدارس دایر در محل ، اطمینان نسبی از استمرار فعالیت مدرسه پس از تأسیس با توجه به قرائن موجود ، توانایی جذب کادر علمی ، تربیتی و اداری متناسب با ظرفیت و دوره تحصیلی مدرسه . ۲/۱ – در صورتی که متقاضی ، ظرف مدت دو سال نسبت به تبدیل موافقت اصولی به مجوز موقت اقدام ننماید موافقت اصولی باطل خواهد شد . * تبصره : در صورت تشخیص ضرورت توسط کمیته تخصصی جهت تبدیل موافقت ، یکسال دیگر به متقاضی مهلت داده می شود . بدیهی است پس از گذشت یک دوره یکساله و در صورت عدم وصول شرایط لازم و تبدیل موافقت ، شورای برنامه ریزی نسبت به ابطال موافقت اصولی مدرسه اقدام می کند . ماده دو : شرایط صدور مجوز موقت ۱/۲- تامین مکان مناسب برای مدرسه ۲/۲- تجهیز مدرسه و تامین امکانات اولیه آموزشی و اداری ۳/۲- تامین شرایط مندرج در آیین نامه و دستور العملهای اجرای رشته و گرایشها * تبصره ۱: در صورتی که متقاضی ، در پایان مهلت مجوز موقت ، اقدام به تبدیل مجوز خود به دائم ننماید ، مدرسه نمی تواند پذیرش مجدد کنند . * تبصره ۲ : از زمان ابلاغ توقف پذیرش و پس از گذشت یکسال ، در صورت عدم ارائه مدارک مورد نیاز ، شورای برنامه ریزی نسبت به لغو موافقت اصولی اقدام می کند که در این صورت ، شرایط ادامه تحصیل طلاب مدرسه در سایر واحدهای آموزشی از طریق دفتر امور اهل سنت فراهم خواهد شد . ماده سه : شرایط صدور مجوز دائم مجوز دائم مدرسه ، توسط شورای برنامه ریزی بر اساس تقاضای موسس و نتایج ارزیابی عملکرد مدرسه طبق آیین نامه ها و دستور العمل های مصوب صورت می گیرد و صادر می شود . * تبصره : پس از دریافت مجوز دائم ، اجرای سطوح دیگر ، منوط به موفقیت سطوح در حال اجرا بر اساس ضوابط ابلاغی و اخذ مجوز از شورای برنامه ریزی است . بخش دوم : فرآیند صدور مجوز تأسیس مدارس علوم دینی اهل سنت ماده چهار : متقاضی و یا متقاضیان تأسیس مدارس علوم دینی اهل سنت فرم تقاضای تأسیس مدرسه را برابر شرایط و ضوابط مصوب تکمیل و پس از امضاء اساسنامه مصوب و معرفی اعضا هیت امناء کلیه مدارک جهت بررسی و تأیید به دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت استان ارسال می گردد . ماده پنج : دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت با بررسی فرم مذکور و جمع آوری اطلاعات تکمیلی مراتب را همراه با مستندات گردآوری شده و نظریه خود به دبیرخانه شورا جهت اخذ نظر کارشناسی ارسال می دارد . ماده شش : جمع بندی نظرات کارشناسی و تصویب اولیه آن ، توسط دبیرخانه انجام می گردد و در صورت تائید دبیر شورا ، صورتجلسه توسط دبیرخانه تنظیم و در جلسه شورای برنامه ریزی جهت تصویب مطرح می گردد . ماده هفت : ابلاغ مصوبه شورای برنامه ریزی توسط دبیر شورا به دفتر نمایندگی ولی فقیه در امور اهل سنت جهت اجرا و ابلاغ به متقاضی . ماده هشت : این دستور العمل در دو بخش ، هشت ماده و چهار تبصره در پنجمین جلسه شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت مورخ ۶ / ۵ / ۱۳۸۸ تصویب شد
آیین نامه اهداف و وظایف کمیته های علمی و گروه های آموزشی
مصوبات پنجمین نشست شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت – ۶/ ۵/ ۱۳۸۸ آیین نامه اهداف و وظایف کمیته های علمی و گروه های آموزشی شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنّت به منظور تهیه و تدوین برنامه های آموزشی و پژوهشی و پیشنهاد آن به شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی و کمک به امور اجرایی و فراهم آوردن امکانات در زمینه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی کمیته های علمی فقه شافعی و فقه حنفی تشکیل می شود. ماده ۱: اعضاء کمیته ها با انتخاب شورای برنامه ریزی از میان اعضاء شورا و یا خارج از شورا انتخاب می گردند. تبصره: معاون آموزشی و پژوهشی دبیرخانه عضو هر دو کمیته و بعنوان دبیر کمیته ها حداقل در هر سه ماه یکبار جلسات کمیته ها را برگزار خواهد نمود. ماده ۲: وظایف کمیته های علمی: – بررسی و اظهار نظر در خصوص برنامه های آموزشی و نحوه اجرای بر برنامه های درسی در چارچوب مصوبات. – بررسی کیفیت آموزش مدارس علوم دینی و بررسی کیفیت تدریس اساتید مدارس و ارائه آن به شورای برنامه ریزی – بررسی پیشنهاد تأسیس رشته ها و دوره های جدید آموزشی در مدارس علوم دینی – بررسی متون جزوه ها و کتابهای آموزشی – بررسی شرایط و ضوابط تایید صلاحیت علمی متقاضیان تدریس در مدارس علوم دینی – اظهار نظر در خصوص ظرفیت پذیرش طلبه – بررسی و اظهار نظر درباره مسائلی که شورای برنامه ریزی به کمیته ها ارجاع می دهد و یا مسائلی که از سوی معاون آموزشی و پژوهشی مطرح می گردد. – هماهنگ ساختن زمان تعلیم و تحقیق در مدارس – تعیین ضوابط مورد نیاز جهت بهبود شرایط و رفع موانع تحقیق در مدارس – تهیه و تدوین آیین نامه های مختلف آموزشی و پژوهشی برای پیشنهاد به شورای برنامه ریزی – تصویب طرحهای پژوهشی – تصویب رساله ها و پایان نامه ها – ترغیب و تشویق اساتید و طلاب به تألیف و ترجمه کتب و نوشتن مقالات تحقیقی و امکانات و تسهیلات لازم برای تسریع در چاپ و نشر آثار علمی – پیشنهاد آیین نامه نحوه تدوین کتب علمی و پژوهشی بر مبنای ضوابط مصوب – ارزیابی میزان توانمندی علمی و سنجش قابلیت دانش آموختگان مدارس برای کار در جامعه از طریق اجرای طرحهای تحقیقات ویژه – پیشنهاد اهداف و خط مشی آموزشی و پژوهشی مدارس علوم دینی به شورای برنامه ریزی ماده ۳: گروههای آموزشی بمنظور هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی ، تنظیم برنامه های آموزشی ، نظارت بر نحوه ارائه دروس و بررسی و اظهارنظر در مورد متون درسی و محتوای دروس برای برنامه ها و سرفصل های مصوب و اعلام نظر برای اصلاح سرفصلها و تجدیدنظر در عنوان درسها، گروههای آموزشی ذیل کمیته های علمی تشکیل می شود. ماده ۴: عناوین گروههای آموزشی ۱ – گروه آموزشی فقه و اصول شافعی ۲ – گروه آموزشی فقه و اصول حنفی ۳ – گروه آموزشی فقه و اصول مقارن ۴ – گروه آموزشی علوم حدیث ۵ – گروه آموزشی علوم قرآن ۶– گروه آموزشی دروس عمومی تبصره ۱: کمیته های علمی می توانند حسب نیاز نسبت به تشکیل سایر گروههای آموزشی با تصویب دبیرخانه اقدام نمایند. تبصره ۲: گروه های آموزشی می تواند در یکی از مناطق مرزی تشکیل و با هماهنگی معاونت آموزشی دبیرخانه و دفتر استانی فعالیت نماید. تبصره ۳: هر گروه آموزشی متشکل از حداقل ۵ نفر از علماء اهل سنت صاحبنظر می باشد که با پیشنهاد معاونت آموزشی و پژوهشی دبیرخانه و تایید کمیته های علمی انتخاب و فعالیت می نماید. مدیر هر گروه با انتخاب اعضاء تعیین و انجام وظیفه می نماید. شرایط اعضاء هر گروه توسط معاونت آموزشی و پژوهشی دبیرخانه تهیه و به تصویب کمیته علمی مربوط خواهد رسید. ماده ۵: وظایف گروه آموزشی – هماهنگ ساختن فعالیتهای آموزشی و پژوهشی در رشته مربوط – تنظیم برنامه های آموزشی که برای تدریس در آن رشته لازم است. – نظارت بر نحو? ارائه دروس و بررسی و اظهارنظر در مورد متون درسی و محتوای دروس بر اساس برنامه ها و سرفصل های مصوب – بررسی و اعلام نظر برای اصلاح سرفصلها و تجدیدنظر در عنوان درسها و همچنین تعیین محتوای دروس با توجه به آخرین پیشرفتهای علمی برای پیشنهاد به کمیته علمی مربوط و تصویب در شورای برنامه ریزی ماده ۵: این آیین نامه در ۵ ماده و ۴ تبصره در جلسه پنجم شورای برنامه ریزی به تصویب نهایی رسید
آیین‌نامه کمیسیون بررسی موارد خاص
مصوبات پنجمین نشست شورای برنامه ریزی مدارس علوم دینی اهل سنت – ۶/ ۵/ ۱۳۸۸ * آیین‌نامه کمیسیون بررسی موارد خاص کمیسیون بررسی موارد خاص که از این پس کمیسیون نامیده می‌شود در معاونت آموزش و پژوهش دبیرخانه شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت تشکیل می‌گردد تا با رعایت مفاد این آیین‌نامه به پرونده‌های طلاب و موارد دیگری رسیدگی و تصمیم لازم را اخذ نماید. ماده ۱: اعضای کمیسیون ۱- دبیر شورا ۲- معاون آموزشی و پژوهشی شورا ۳- دو نفر از شخصیت‌های علمی و فرهنگی ۴- دو نفر به انتخاب شورا ۵- معاون فرهنگی و رفاهی شورا ماده ۲: تعریف موارد خاص ۱/۲- کلیه مواردی که موضوع آن خارج از اختیار فرد به وقوع پیوسته باشد. ۲/۲- مواردی که آیین‌نامه‌های موجود در خصوص آن‌ها مسکوت بوده و یا تطبیق مورد با آیین‌نامه‌های موجود به‌علت پیچیدگی امر احتیاج به یک قضاوت دقیق داشته‌باشد. ماده ۳: حدود اختیارات کمیسیون ۱/۳- موضوعات مربوط به تأیید مدارج علمی دانش‌آموختگان قبل از سال تحصیلی ۸۹-۸۸٫ ۲/۳- موضوعات مربوط به طلاب انصرافی و اخراجی آموزشی مدارس علوم دینی . ۳/۳- مواردی که در آیین‌نامه‌ها پیش‌بینی شده لیکن به دلایلی توسط مدرسه علوم دینی قابل تصمیم‌گیری نباشد. ۴/۳- مواردی که در چارچوب آیین‌نامه‌های موجود دارای ویژگی‌های خاص می‌باشد. ماده ۴: در کلیه موارد رعایت اصول زیر الزامی‌است: ۱/۴- حفظ کیفیت آموزشی و کمیت محتوای کلی در یک رشته. ۲/۴- حفظ حداقل نصاب درسی مقرر و معدل لازم جهت فراغت از تحصیل. ۳/۴- حفظ حداقل نمره قبولی در هر درس. ۴/۴- احراز سوابق آموزشی معتبر متقاضی. ماده ۵: نحوه رسیدگی به پرونده‌ها کمیسیون پرونده‌ها و نامه‌‌هایی که به یکی از دو طریق زیر به آن ارجاع گردد مورد رسیدگی قرار می‌دهد: ۱/۵- نامه‌هایی که پس از طرح در کمیسیون آموزشی استان با امضاء مسئول دفتر نمایندگی شورای برنامه‌ریزی از طریق دبیرخانه به کمیسیون ارجاع گردد. ۲/۵- نامه‌هایی که با درخواست طلبه و تشخیص معاون آموزشی و پژوهشی دبیرخانه مبنی بر ضرورت طرح در کمیسیون به آن ارجاع می‌گردد. ماده ۶: نتیجه بررسی و تصمیم اتخاذ شده برای کلیه مراجع وابسته به دبیرخانه لازم‌الاجراست و در حکم مصوبه شورای برنامه‌ریزی تلقی می‌گردد. ماده ۷: این آیین‌نامه در ۷ ماده تنظیم و در جلسه پنجم شورای برنامه‌ریزی مدارس علوم دینی اهل‌سنت مورخ ۶/۵/۸۸ به تصویب رسید. ماده واحده تشکیل کمیسیون موارد خاص به دبیرخانه شورا اجازه داده‌ می‌شود به منظور بررسی و تصمیم در مواردی که موضوع آن خارج از اختیار فرد، به وقوع پیوسته و در آیین‌نامه‌های مربوط پیش‌بینی نشده یا به رسیدگی خاص واگذار شده‌باشد کمیسیون بررسی موارد خاص را در معاونت آموزش و پژوهش با عضویت دبیر شورا، معاون آموزش و پژوهش، معاون فرهنگی و رفاهی شورا و چهارنفر به انتخاب شورا که حداقل دو نفر از آنان از اهل‌سنت باشند، تشکیل‌داده و با رعایت حفظ کیفیت آموزشی و کمیت محتوای کلی در یک رشته و حداقل نصاب درسی مقرر و معدل لازم جهت فراغت از تحصیل و حداقل نمره قبولی در هر درس و احراز شرایط آموزشی متقاضی، اتخاذ تصمیم نماید
فهرست