مدرسه علمیه انوارالعلوم خیرآباد

این روستا در سمت شمال‌غرب شهرستان تایباد و شمال شرق شهر مشهدریزه قرار گرفته است، گرچه از نظر مسافت، فاصله‌ی چندانی با تایباد ندارد، اما از نظر تقسیمات کشوری و…
فهرست