تسامح دینی (بازخوانی پیمان نامه مدینه منوره)

جهان امروز به مدد انقلاب رسانه و ارتباطات، بسان دهکده ا ي کوچک شده است. اين موضوع به نزديکي ملت ها در حوزه هاي مختلف فرهنگي، سياسي، اقتصادي و ... انجاميده است. اکنون هر موضوعي، معنايي جهاني يافته و تنها منحصر به يک کشور نيست. به عنوان مثال، معضل تروريسم در کشور الجزاير در سال هاي آغازين دهة گذشته، منحصر به اين کشور نمي شد؛ بلکه به خارج از اين کشور نيز سرايت کرد تا جايي که به يک آفت بين قاره اي تبديل شد. اين معضل و معضلات مشابهي مانند بيماري ايدز، آنفلوآنزاي مرغي و ... ، دعوت به تسامح ديني را که معناي گفتگو، همکاري و هماهنگي به همراه خود دارد، امري ضروري و غير قابل انکار مي کند. در اين راستا آنچه که تأسف برانگيز است، ترويج نظرية «جنگ تمدن ها» و تلاش براي جنگ هاي پيشگيرانه است. جنگ هايي که امروزه بزرگترين سردمداران آنها صاحبان تمدن هاي معاصر هستند. اين موضوع، هشداري است که بسياري از انديشمندان؛ از جمله مالک بن نبي، ابو العلاء مودودي و ديگر انديشمندان غربي، در اواخر قرن گذشته نسبت به سقوط اين تمدن ها داده ا ند
فهرست