الزامات تحقق «جهش تولید» (فرهنگ کار)

«جهش تولید» علاوه بر کمک به تامین نیازهای داخلی باید زمینه ساز توسعه صادرات باشد، بنابراین «جهش تولید» که عامل اصلی تحقق اقتصاد مقاومتی است و اگرچه نیازمند برخورداری از…
فهرست